Darbuotojų įdarbinimas ir atleidimas

Darbuotojo įdarbinimas – vienas iš pirmų etapų, kurį reikia atlikti siekiant į savo komandą priimti asmenį, vykdysiantį jam numatytas funkcijas ir atliksiantį tam tikras pareigias (žinoma, įgausiantį ir tam tikrų teisių). Tuo tarpu darbuotojo atleidimas iš užimamų pareigų – vienas iš paskutinių etapų, kuriuo asmuo, dirbantis komandoje, formaliai nutraukia savo veiklą. Nors šiuo metu vis dažniau galima išgirsti teisininkų raginimus rengti kuo mažiau dokumentacijos, reglamentuojančios darbuotojo įdarbinimą ir atleidimą iš užimamų pareigų, tačiau darbdaviui tinkamai išmanyti abu šiuos procesus yra ne tik labai svarbu, bet netgi ir būtina.

Priimant darbuotoją į darbą, reikia atlikti kelis svarbius žingsnius. Pirmiausia, turi būti pasirašyta darbo sutartis (terminuota, neterminuota, laikinojo darbo, pameistrystės, nenustatytos apimties, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo) – pagrindas, pagal kurį dirbs įdarbinamas darbuotojas. Antras svarbus žingsnis – turi būti užpildytas pranešimas apie asmens socialinio draudimo pradžią (1-SD forma) ir pateiktas elektroniniu būdu Sodrai. Be to, pildant pranešimą (1-SD forma) Sodrai, turi būti pažymėta darbuotojo profesija, išrinkta pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, pranešimas turi būti pasirašomas elektroniniu kvalifikuotu parašu.

Taip pat prieš įdarbinant darbuotoją, jis turi būti raštu supažindinamas su darbdavio kontaktais, darbo funkcijomis ir jų atlikimo vieta, darbo sutarties rūšimi, darbo laiku (pradžia ir pabaiga), kasmetinių atostogų tvarka, įspėjimo, susijusio su darbu, terminu (ypač kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio / darbuotojo iniciatyva), darbo užmokesčiu ir jo tvarka, įmonėje galiojančiomis tvarkomis.

Pažymėtina, kad darbuotojo įdarbinimo proceso metu svarbu laikytis laiko terminų reikalavimų, t. y. pranešimas (1-SD forma) turi būti pateiktas Sodrai ne vėliau kaip viena diena iki darbuotojo darbo pradžios (pirmos darbo dienos).  Pavyzdžiui, pagal pasirašomą darbo sutartį, darbuotojo pirma darbo diena yra 2019 m. vasario 1 d., vadinasi, 2019 m. sausio 31 d. Sodrai turi būti pateiktas pranešimas (1-SD forma) apie naujai į įmonę priimtą darbuotoją. Pateikus minėtą pranešimą, asmuo yra įtraukiamas į Sodros informacinę sistemą ir jam pradedamos skaičiuoti Valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Taip pat svarbu žinoti, kad įdarbinant darbuotoją, pranešimas Sodrai yra teikiamas vieną kartą, t. y. pakartotinai ar papildomai Sodrai teikti pranešimų (1-SD forma) apie valstybinio socialinio draudimo pradžią nereikia. Tačiau žinotina, kad įdarbinus darbuotoją, kas mėnesį (už einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos) turi būti teikiami SAM pranešimai, t. y. informacija apie darbuotojui priskaičiuotą atlyginimą ir Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pavyzdžiui, Sodrai teikiamas SAM pranešimas apie darbuotoją ir jo pajamas už 2019 m. sausio mėnesį, tuomet SAM pranešimas turi būti pateiktas iki 2018 m. vasario 15 d. Atkreipiamas dėmesys, kad SAM pranešime pateiktos Valstybinio socialinio draudimo įmokos į Sodros surenkamąsias sąskaitas (pasirenkamas bankas ir darant pavedimą nurodoma: asmens duomenys, įmokos gavėjas „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, gavėjo kodas, mokėtojo kodas, mokėtina suma, mokėjimo paskirtis ARBA asmens, už kurį mokamos įmokos, duomenys, t. y. pavadinimas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas), asmens kodas arba juridinio asmens kodas, įmokos kodas ir mokėtina suma) turi būti pervestos iki tos pačios dienos. Tiesa, visuomet akcentuojama, kad mokant įmokas į Sodros surenkamąsias sąskaitas, nuo pasirinkto banko priklauso pildomų duomenų eiliškumas, laukelių pavadinimai ir kiti vartotojų sąsajos elementai. O mokant įmokas už kitą asmenį, dažniausiai reikia užpildyti ir „Pradinio mokėtojo“ duomenis.

Darbuotojos atleidimas vykdomas taip pat pateikiant pranešimą (2-SD forma) Sodrai, t. y. Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją ir jo Valstybinio socialinio draudimo pabaigą. Toks pranešimas (2-SD forma) turi būti pateiktas per vieną darbo dieną, nuo tos dienos, kai su darbuotoju buvo nutraukta darbo sutartis.

Be to, įmonėje rengiamas įsakymas dėl atleidimo iš darbo ir jis priimamas pasibaigus darbo sutarčiai, t. y. nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu, nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva, nutraukus darbo sutartį darbdavio valia, nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios, mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui, kai neįmanoma nustatyti darbdavio – fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, kitais Darbo kodekse ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.