Įmonės filialų, atstovybių registravimas Lietuvoje

Ilgainiui verslas ima plėstis, didėti, todėl tampa tikslinga jį suskirstyti pagal teritoriją, specializaciją, vykdomas funkcijas ar kitus bruožus, kad būtų nustatyta geriausia veiklos valdymo struktūra. Geresnėms verslo sąlygoms užtikrinti, Lietuvoje leidžiama steigti įmonės (juridinio asmens) filialą, atstovybę ar kitą (antrinį) juridinį asmenį, kuris būtų struktūriškai atribotas nuo pagrindinės įmonės. Dažniausiai tokie įmonės padaliniai turi visas teises, reikalingas savarankiškiems sprendimams priimti ar sandoriams sudaryti. Be to, įmonės (juridinio asmens) filialas ar atstovybė turi tokias pat teises, kaip pagrindinė įmonė, tačiau ne platesnes, nei leidžia Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir teisės aktai.

Tiesa, prieš nusprendžiant kokį įmonės padalinį steigti, reikėtų žinoti, kuo skiriasi filialas ir atstovybė. Esmė yra suteikiamose teisėse – pagal galiojančius įstatymus, filialui gali būti suteiktos visos teisės, kurias turi įmonė, tačiau negali tų teisių viršyti, t. y. teisių negali būti daugiau, nei jų turi įmonė. O atstovybei suteikiamos teisės yra ribojamos, t. y. ji gali atstovauti įmonės interesams ir ginti juos, gali sudaryti įvairius sandorius, įmonės vardu atlikti tam tikrus veiksmus ir vykdyti tam tikras operacijas.

Beje, Lietuvos Respublikoje steigiant užsienios įmonės (juridinio asmens) filialą ar atstovybę, privalu taikyti ir remtis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. O tais atvejais, jei Lietuvos įmonė (juridinis asmuo) steigtų filialą ar atstovybę užsienyje, tuomet reikėtų remtis tos valstybės, kurioje planuojama steigti įmonės struktūrinį padalinį, teisės aktais ir jų reikalavimais.

Kalbant apie įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės steigimą,  pasakytina, jog šis procesas yra gana paprastas ir jį sudaro keli esminiai žingsniai:

  1. Įmonės (juridinio asmens) valdymo organas (valdyba arba vadovas) turi priimti sprendimą steigti įmonės (juridinio asmens) filialą ar atstovybę.
  2. Turi būti parengti įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės nuostatai, kuriuose apibrėžta reikiama įmonės filialo ar atstovybės informacija.
  3. Visi reikalingi dokumentai (tarp jų ir įmonės filialo, atstovybės nuostatai) pateikiami notarui, kad patvirtintų.
  4. Kai dokumentus notaras patvirtina, dokumentai turi būti užregistruoti Juridinių asmenų registre.

Vis dėlto, kalbant apie įmonės (juridinio asmens) filialų ir atstovybė registravimą, pasakytina, jog Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrui turi būti pateikiami atitinkami prašymai registruoti pageidaujamus įmonės (juridinio asmens) filialus ir atstovybes.

 

 

Kokių dokumentų reikia steigiant įmonės (juridinio asmens) filialus ir atstovybes?

Sklandžiam įmonės filialų ar atstovybių steigimui, turi būti suruošti reikiami duomenys:

  1. Informacija apie steigėją (juridinį asmenį): įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės registravimo pažymėjimas arba išrašas, įstatai arba nuostatai, direktoriaus paskyrimą ir valdybos (jei tokia yra) narių paskyrimą įrodantys dokumentai ir įmonės (juridinio asmens) atstovų duomenys, t. y. vardas, pavardė, asmens kodas.

Beje, jeigu steigėjas yra užsienio įmonė (juridinis asmuo), tai reikia pateikti: išrašą iš užsienio Juridinių asmenų registro (paprastai žymimas „Apostille“ žyma), įmonės įstatus arba nuostatus ir kelerių pastarųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

  1. Įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės pavadinimas.
  2. Įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės buveinės adresas. Jei buveinės (patalpų) savininkas – fizinis asmuo, tuomet turi būti gautas jo sutikimas, kuris patvirtintas notaro, o jei savininkas – įmonė (juridinis asmuo), tuomet gautas sutikimas turi būti pasirašytas įmonės (juridinio asmens) direktoriaus ar jo įgalioto asmens parašu ir žymėtas antspaudu.
  3. Įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės direktoriaus ir valdybos narių asmens duomenys, t. y. vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.
  4. Informacija apie įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės veiklą.

Apie užsienio įmonės (juridinio asmens) filialus ar atstovybes

Dažnai kyla neaiškumų dėl Lietuvoje steigiamų ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų užsienio įmonės (juridinio asmens) filialų ir atstovybių dokumentų, tais atvejais, kai keičiamas jų adresas. Trumpai reikėtų paminėti, kokių veiksmų tokiais atvejais reikėtų imtis.

Pirmiausia, turi būti pakeisti įmonės (juridinio asmens) filialo ar atstovybės nuostatai. Tuomet Registro tvarkytojui turi būti pateikta: prašymas keisti įmonės (juridinio asmens) adresą (JAR-1 forma) su notaro tvirtinamuoju įrašu (filialo ar atstovybės nuostatai tokiu atveju notarui neteikiami); steigėjo atstovo sprendimas dėl nuostatų ir buveinės adreso pakeitimo; jeigu reikia – rašytinis įmonės savininko ar bendraturčio sutikimas leisti patalpas buveinei užregistruoti ir dokumentas, patvirtinantis duomenis teikiančio  asmens tapatybę. Beje, duomenų pakeitimas dažniausiai yra mokamas.

Atsakyti į iškilusius klausimus gali specialistai, dirbantys su įmonių filialų ir atstovybių registravimu, ar tokio pobūdžio paslaugas teikiančios įmonės.