Kapitalo didinimas, mažinimas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme yra numatyti keli uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) kapitalo didinimo būdai. Pirmasis – papildomi akcininkų ir kitų asmenų įnašai (išleidžiamos naujos akcijos), o antrasis – bendrovės lėšos (nepaskirstytasis pelnas, akcijų priedai ir rezervai, išskyrus privalomuosius rezervus ir rezervus įsigijus savų akcijų).

Taip pat tame pačiame teisės akte yra apibrėžtas ir UAB kapitalo mažinimas, kuris gali būti atliekamas sumažinant akcijų nominalias vertes arba anuliuojant akcijas. Be to, kapitalo mažinimas dažniausiai atliekamas tam tikrais tikslais: kad būtų panaikinti nuostoliai, esantys įmonės (juridinio asmens) balanse, kad būtų anuliuotos įmonės (juridinio asmens) įsigytos akcijos, siekiant išmokėti akcininkams įmonės lėšas ir / arba siekiant ištaisyti UAB įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

UAB kapitalo didinimo procedūros

Pirmiausia, sušaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris ir priima sprendimą dėl UAB kapitalo didinimo. Sprendimas per 10 dienų nuo jo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

Tuomet parengiami nauji įmonės įstatai, tarp įmonės ir akcijas įsigyjančių asmenų pasirašomos sutartys ir apmokamos akcijos.

Galiausiai, visi dokumentai pateikiami notarui. Beje, pravartu žinoti, kad tam, jog būtų parengti visi reikalingi dokumentai UAB kapitalui padidinti, turi būti suruošti tam tikri duomenys / informacija:

 1. Duomenys apie įmonę (juridinį asmenį): pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas;
 2. Asmenų, pasirašančiųjų akcijas, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos (deklaruotos) adresas / įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas ir direktoriaus, atstovaujančio įmonę, duomenys, t. y. vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos (deklaruotos) adresas;
 1. Informacija apie akcininkų sudėtį;
 2. Dabartinis įmonės (juridinio asmens) kapitalo dydis;
 3. Nominali akcijų vertė;
 4. Suma, kuria bus didinamas įmonės (juridinio asmens) kapitalas;
 5. Tiksli kiekvieno akcininko įnešta pinigų suma, siekiant padidinti įmonės (juridinio asmens) kapitalą. O jei kapitalas didinamas iš įmonės (juridinio asmens) lėšų, tai turi būti pateikta informacija apie sumą, kuria didinama akcijos nominali vertė.

Taip pat svarbu žinoti, jog didinant kapitalą, tokiai procedūrai reikia tam tikrų dokumentų: UAB registracijos pažymėjimas; UAB įstatai; UAB antspaudas; protokolas, kuriame fiksuotas UAB direktoriaus išrinkimas; UAB direktoriaus asmens dokumentas.

Dokumentų pateikimo tvarka gali skirtis priklausomai nuo to, kokiu būdu UAB kapitalas didinamas. Pavyzdžiui, jei jis didinamas piniginėmis sumomis, tai reikalingas dokumentas, įrodantis, jog įnašai už naujai išleistas akcijas yra apmokėti; o jeigu didinamas nepiniginiais įnašais, o turtu, tuomet reikia pateikti turto vertinimo ataskaitą, dokumentą pagrindžiantį nepiniginių įnašų perdavimą UAB, turto perdavimo – priėmimo aktą. Tuo tarpu jei kapitalas didinamas atliekant tarpusavio užskaitą, kapitalizuojant akcininko paskolą UAB, tai reikia pateikti originalią paskolos sutartį. O jei nuspręsta kapitalą didinti iš įmonės (juridinio asmens) lėšų, tai reikia UAB finansinės atskaitomybės ir duomenų apie įmonės lėšas, kuriomis didinamas įmonės (juridinio asmens) kapitalas.

UAB kapitalo mažinimo procedūros

Pirmiausia, sušaukiamas visuotinis akcinininkų susirinkimas, kuris priima sprendimą dėl UAB įstatinio kapitalo mažinimo. Svarbu žinoti, jog tokiam sprendimui reikia kvalifikuotos 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų ir tokiu atveju privalu laikytis kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytų kriterijų.

Priėmus sprendimą mažinti UAB kapitalą, apie tai per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti pranešta Juridinių asmenų registrui, taip pat turi būti informuotas kiekvienas įmonės kreditorius ir akcininkas. Toks sprendimas turi būti paskelbtas ir viešai.

Galiausiai, parengiami nauji įmonės (juridinio asmens) įstatai ir visi reikalingi dokumentai pateikiami notarui patvirtinti. Šiai procedūrai reikalingi atitinkami duomenys / informacija:

 1. Oiriganalūs įmonės (juridinio asmens) įstatai;
 2. Įmonės (juridinio asmens) antspaudas;
 3. Sprendimas, įrodantis įmonės (juridinio asmens) paskyrimą ir jo (arba jo įgalioto asmens) asmens dokumentas, t. y. tapatybės kortelė arba pasas;
 4. Įmonės (juridinio asmens) finansinės atskaitomybės dokumentai;
 5. Patvirtinimas, kad dabartinio įmonės (juridinio asmens) įstatinio kapitalo dydis yra visiškai apmokėtas;
 6. Patvirtinimas, kad visiems įmonės (juridinio asmens) kreditoriams ir akcininkams buvo pranešta apie UAB kapitalo mažinimą;
 7. Surengto visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą įrodymas.

Tiek didinant, tiek mažinant UAB kapitalą būtina žinoti ir išmanyti visus aspektus ir tokių procedūrų kriterijus bei reikalavimus, todėl dažnu atveju pravartu kreiptis į atitinkamos srities specialistus, padėsiančius viską atlikti teisingai ir sklandžiai.