UAB akcijų pirkimas – pardavimas

Uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) akcijų pirkimą ir pardavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Nusprendus pirkti ar parduoti UAB akcijas, privalu žinoti procedūras ir kitas svarbias sąlygas.

Tiesa, svarbu akcentuoti, kad akcijų terminu apibrėžiami vertybiniai popieriai, kurie patvirtina įmonės (juridinio asmens) savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant UAB, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Arba paprasčiau tariant, akcijos – tai teisė į tam tikrą įmonės (juridinio asmens) turtą ar jo dalį. Akcijų turintis asmuo yra laikomas įmonės (juridinio asmens) bendraturčiu.

Perleidžiamos akcijos

Tiek materialios, tiek nematerialios UAB akcijos gali būti perkamos ar parduodamos tuomet, kai atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas sąlygas, t. y.:

  1. Kai jos visiškai apmokėtos (jei yra akcininkų, kurie neapmokėję savo akcijų, tuomet kiti akcininkai gali laikydamiesi nustatytos procedūros perleisti turimas akcijas)
  2. Kai įmonės (juridinio asmens), kurios akcijos yra perkamos ar parduodamos, įstatai yra registruoti Juridinių asmenų registre
  3. Kai sudarytas akcijų pirkimo ar pardavimo sandoris neprieštarauja imperatyviai įstatymo normai

Beje, viena iš itin svarbių sąlygų, leidžiančių asmenims pirkti ar parduoti akcijas, – asmenys turi turėti teisinumą ir veiksnumą.

Akcijų pirkimo – pardavimo procedūra

Šią procedūrą galima suskirstyti į kelis etapus.

Pirmiausia, asmuo, turintis akcijų ir ketinantis jas (ar dalį jų) parduoti, privalo raštu apie tai informuoti kitus UAB savininkus, nurodant parduodamų akcijų skaičių ir pardavimo kainą. Įmonės direktorius (vadovas) per 5 (penkias) dienas nuo akcininko, ketinančio parduoti savo akcijas ar dalį jų, pateikto pranešimo privalo kiekvieną UAB narį informuoti apie tai pasirašytinai ar registruotu laišku. Pranešime turi būti nurodytas parduodamų akcijų skaičius, kaina ir terminas (nuo 10 iki 21 dienos), per kurį akcininkas gali informuoti UAB apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Jeigu atsiranda akcininkų, kurie išreiškė pageidavimą pirkti parduodamas UAB akcijas, tai akcijos privalo būti nupirktos ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo paskelbtas ketinimas (pranešimas) parduoti akcijas, ir už ne mažesnę kainą, nei buvo nurodyta pranešime parduoti akcijas. Taip pat akcijas parduodantis asmuo turi teisę reikalauti, kad akcijų pirkėjas pateiktų apmokėjimo užtikrinimą, t. y. banko garantiją, įkeitimą ir kt.

Beje, pirmumo teisę įsigyti akcijas turi esami UAB akcinininkai. O jeigu per nurodytus terminus akcininkai neišreiškia pageidavimo įsigyti parduodamų UAB akcijų (ar jų dalies), tuomet akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra parduoti akcijas už kainą, kuri yra ne mažesnė, nei buvo nurodyta pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

Pažymėtina, kad UAB įstatai gali numatyti kitokią akcijų pardavimo tvarką, tuomet UAB akcininkas turi teisę parduoti akcijas nesilaikydamas nustatytos akcijų pardavimo tvarkos, ypač jei yra 2 (du) akcininkai ir vienas iš jų savo akcijas parduoda kitam akcininkui.

Ką dar aktualu žinoti apie akcijų pirkimą – pardavimą?

Paprastai UAB akcijų pirkimas – pardavimas vykdomas sudarant įprastą sutartį (raštu), tačiau pasitaiko atvejų (parduodama daugiau nei 25 proc. UAB akcijų arba akcijų pardavimo kaina viršija 14 500 eurų sumą), kai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą gali būti numatyta privaloma notarinė forma.

Vertėtų žinoti, kad reikalavimų nepaisymas ir nesudarymas notarinės formos sutarties, kai tai yra būtina, sandorį gali paversti negaliojančiu ir jam gali būti taikomos tam tikros sankcijos. Pavyzdžiui, kai sandoris pripažįstamas negaliojančiu, vienas UAB akcininkas turi grąžinti kietam akcininkui viską, ką gavo pagal sandorį. Arba, jei negalima grąžinti to, kas buvo gauta, tuomet visa tai turi būti atlyginta pinigais. Būna atvejų, kai akcijos parduodamos jas išskaidant, t. y. keliais sandoriais, nes tokiu būdu siekiama išvengti notarinės sutarties sudarymo. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojantys teismine tvarka ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos nesilaikant notarinės pirkimo – pardavimo sutarties, turi teisę pateikti ieškinį.

Vis dėlto, nusprendus pirkti ar parduoti UAB akcijas, gali kilti įvairių klausimų, kartais ir nesusipratimų ar problemų, todėl visais atvejais pravartu pasikonsultuoti su profesionaliais specialistais, gauti jų rekomendacijas ar tiesiog patikėti jiems sutvarkyti UAB akcijų pirkimo – pardavimo formalumus.