Verslo plėtra


Daugumą verslininkų mano kad aplinka verslo plėtrai šiuo metu nėra palanki jų įmonei, sutikime, valdyti verslą nėra lengva užduotis, o ką jau kalbėti apie pačio verslo plėtrą. Kol kas šiuo metu vis dar yra priemonių padedančių kurti ir plėsti verslą, kaip kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės sudaro kone 99% visų Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų. Įmonių, kuriose dirbtų iki 49 darbuotojų 2014 metais buvo suskaičiuota apie 73 tūkstančius.  Lietuva pagal suteikiamas galimybes verslui visai neblogai reitinguojasi visos Europos Sąjungos mastu, tačiau dauguma verslininkų vistiek nenori pripažinti kad Lietuva yra draugiška smulkiam verslui. Versle svarbus aspektas yra verslo idėja, kas turi puikią idėją, tas nesunkiai galės pritraukti ir finansavimą iš išorės, sėkmingai plėsti verslą. Dauguma verslininkų dar nesutaria kas yra sunkiau, pradėti verslą ar jį plėsti? Vieni pasisako kad verslo pradėjimas yra kur kas sunkesnis reikalas, nes reikalauja investicijų, rinkos tyrimų, įdirbio, klientų, tinkamos vadovų kompetencijos, kita pusė visgi sako kad verslą pradėti tėra centų reikalas, tačiau išplėtoti įmonę į didžiulę, gerai veikiančią konkurencingą bendrovę yra didelis iššūkis.

Jei vis dėlto nusprendėte kad Jūsų įmonei yra laikas plėstis ir norite atlikti su tuo susijusius veiksmus, tačiau dvejojate nuo ko konkrečiai reiktų pradėti, koks teisinis viso šio proceso reglamentavimas ar tiesiog norėtumėte pasikonsultuoti vienu ar kitu klausimu, kviečiame Jus susisiekti su mumis ir mūsų ilgametę praktinę patirtį turintis personalas mielai atsakys į Jūms rūpimus klausimus.

 • VERSLO PLANŲ RENGIMAS
 • VERSLO PIRKIMAS – PARDAVIMAS
 • VERSLO INTEGRACIJA
 • SANDORIŲ STRUKTŪRIZAVIMAS
 • HOLDINGO ĮMONĖS
VERSLO PLANŲ RENGIMAS

Verslo planas – neatsiejama komercinės veiklos dalis, vykdant verslo plėtrą, verslo integraciją, ieškant finansavimo šaltinių. Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Tai patogi priemonė supažindinti su verslo idėja potencialius investuotojus. Verslo planų rengimas – tai kompleksinė užduotis.

Rengiant verslo planą, svarbu atsižvelgti į daugelį atskirų aspektų bei juos logiška seka sistemingai išnagrinėti. Pradėjus rengti verslo planą ir užfiksavus pirmąsias idėjas, reikėtų iš karto viską smulkiai suplanuoti. Tinkamai parengtas verslo planas gali įtikinti potencialius investuotojus ir kreditorius, kad jame apibūdinta veikla pagrįsta ir galima tikėtis ilgalaikės ekonominės sėkmės. Verslo planų rengimas priverčia apmąstyti savo verslo idėją, atskleidžia žinių spragas, galimas kliūtis ateityje, leidžia pasitikrinti idėjos gyvybingumą.

Savo klientams padedame parengti verslo planus, verslo planą pateikdami aiškia, suprantama ir galutiniam vartotojui tinkamiausia forma ir siūlome tokias paslaugas:

 • Verslo idėjos sukonkretinimas, susisteminimas ir išgryninimas, teisingų tikslų nustatymas bei verslo plėtros strategijos numatymas;
 • Įmonės produkcijos/paslaugų, gamybos, tiekimo būdų aprašymas;
 • Įmonės valdymo, vadovavimo, darbo organizavimo principų aprašymas ir susisteminimas;
 • Rinkos tyrimo įvertinant paklausą, vartotojų poreikius, konkurentus atlikimas;
 • Mikro ir makro aplinkos veiksnių įvertinimas, atsižvelgiant į konkrečiam verslui svarbių sektorių situaciją ir perspektyvas;
 • PEST is SSGG analizė;
 • Rinkodaros plano parengimas;
 • Pardavimų apimties prognozės, biudžeto sudarymas;
 • Pagrindinių pelningumo ir atsiperkamumo, kitokių finansinių rodiklių apskaičiavimas, pinigų srautų modeliavimas. Ilgalaikio finansinio plano, kuris leidžia reguliariai stebėti įmonės finansinę padėtį ir identifikuoti nukrypimus, parengimas.
VERSLO PIRKIMAS – PARDAVIMAS

Apsisprendus ne pradėti naują, bet perimti jau veikiantį verslą, tinkamiausio jo įsigijimo būdo pasirinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių, kurių visų iš anksto numatyti ir įvertinti beveik neįmanoma. Net ir konkrečiu atveju, turint visą reikalingą informaciją, pasirinkti abiem būsimo sandorio šalims geriausią teisinį verslo perleidimo būdą gali būti sudėtinga ir užtrukti. Dažniausiai tai susiję mokestiniais, pirkėjo ir pardavėjo atsakomybės bei kai kuriais kitais klausimais.

Be verslo pirkimo–pardavimo ir akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių, yra dar keli teisiniai būdai įsigyti verslą: kelių atskirų turto ir teisių pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas; įmonės faktinis įsigijimas reorganizuojant juridinį asmenį.
Šalims jau pradiniame derybų etape apsisprendus dėl verslo perleidimo būdo ir pasirinkus akcijų pirkimą–pardavimą, pirkėjo teisė atlikti patikrinimus ir jo atlikimo tvarka gali būti nustatoma sudarant preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį. Įmonės pirkimo–pardavimo atveju preliminariąją sutartį sudaryti iki patikrinimo nepatartina, nes preliminariojoje sutartyje būtų reikalaujama nustatyti vieną iš būsimos sutarties esminių sąlygų – įmonės kainą. Todėl, neapsisprendus dėl verslo perleidimo būdo arba pasirinkus sudaryti įmonės pirkimo–pardavimo sutartį, teisę atlikti patikrinimą derėtų numatyti derybų rezultatus fiksuojančiame dokumente – ketinimų protokole.

Perkamo parduodamo verslo auditas
Pardavėjas dažniausiai sudaro galimybę pirkėjui atlikti bendrovės patikrinimą. Patikrinimas gali būti įvairus, bet dažniausiai pirkėjui naudinga atlikti teisinį, finansinį ir mokestinį patikrinimą.
Kadangi tikrinant įmonę pirmiausia siekiama nustatyti verslo vertę, galimos kelios patikrinimo alternatyvos. Kaip minėta, pardavėjas, pateikęs tam tikrą informaciją apie įmonę, tam tikra forma gali patvirtinti, kad ji teisinga (jei pirkėjas, pasirašęs sutartį, nustato, kad pateikta informacija buvo neteisinga, pardavėjas turi atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius ar sumokėti baudą, jei sutartyje tokia bauda numatyta). Taip pat šalys gali susitarti, kad dalies ar visos kainos mokėjimas būtų atidėtas (tokiu atveju pirkėjas, įsigijęs bendrovę, ją patikrina, o aptikęs tam tikrų problemų, dėl kurių kaina turėtų būti mažesnė, gali nemokėti likusios kainos dalies, tačiau svarbu, kad šalys būtų aiškiai susitarusios, kada galima mažinti kainą).

Verslo pardavimas – ar tai užtikrins tęstinumą?
Pasitaiko atvejų, kai, perleidus įmonę ar jos dalį, nutrūksta tiekimo arba platinimo kanalai, kuriais pardavusi verslą bendrovė naudojosi dėl ryšių su tam tikra susijusių ūkio subjektų grupe. Taip pat neretai intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, kuriomis naudojosi parduota įmonė, lieka pardavėjo nuosavybėje. Atsižvelgdamos į tai, šalys, be verslo pirkimo–pardavimo sutarties, gali pasirašyti papildomus susitarimus, pavyzdžiui, dėl ilgalaikio prekių ar paslaugų tiekimo, nuomos, platinimo ar franšizės. Papildomi susitarimai šalia įmonės pirkimo–pardavimo sutarties iš esmės nėra būtini, tačiau jų sudarymą pagrindžia minėti ekonominiai motyvai ir teisėtas įmonės pirkėjo siekis, kad įsigyjamas verslas veiktų ne blogiau nei prieš įsigijimą.

VERSLO INTEGRACIJA

Plečiant verslą verslininkams neretai tenka spręsti verslo integracijos (sujungimo, įsigijimo ir kt.) klausimus. Dėl bendrų pasaulinių verslo globalizacijos tendencijų, šiandien ypač padaugėjo sujungimo, įsigijimo sandorių. Verslo integracija yra komplikuotas ir didelies apimties procesas, dėl tokių sandorių sudėtingumo dažnai prireikia profesionalų pagalbos. Verslo sujungimų ir įsigijimų metu profesionalai padeda įmonėms ir privatiems klientams sėkmingai užbaigti įmonių pirkimo, pardavimo ar sujungimo projektus ir pasinaudodami pasauline patirtimi ir žiniomis, klientams teikia aiškias, objektyvias ir praktiškas konsultacijas nuo sandorio pradžios iki sėkmingos jo baigties.

Savo klientams siūlome tokias verslo integracijos paslaugas:

 • Kliento poreikių analizė;
 • Įsigyjamo ar parduodamo verslo paieška;
 • Potencialių verslo pirkėjų ar pardavėjų paieška;
 • Įsigijimų, perėmimų, sujungimų ir pardavimų planavimas;
 • Verslo vertinimas;
 • Finansavimo galimybių analizė ir optimalios finansavimo schemos pasiūlymas;
 • Konsultacijos konkrečiais mokesčių ir sandorio struktūrizavimo klausimais;
 • Konsultacijos priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje vyksta sandoris;
SANDORIŲ STRUKTŪRIZAVIMAS

Įmonės, plėsdamos savo verslą, siekdamos parduoti ar pirkti verslą, integruoti verslą, sudaryti svarbų sandorį dėl bendradarbiavimo dažnai nežino kaip geriausiai tai padaryti su kuo mažesne teisine, mokestine ar finansine rizika ar teisminių procesų ateityje rizika. Todėl savo klientams siūlome sandorių struktūrizavimo paslaugas. Sandorių struktūrizavimo procesas reiškia situacijos analizę teisiniu, mokestiniu ar finansiniu aspektu, nustatant būsimo sandorio gaires, ir taip parenkant tinkamiausią sandorio įgyvendinimo būdą ir schemą. Klientui pateikiama motyvuota nuomonė apie sandorio objekto problemas, taip pat pateikiami pasiūlymai kaip problemas išspręsti, kiekvienas iš pasiūlymų kruopščiai nagrinėjamas, vedamos derybos bei galiausiai pasirenkamas optimaliausias sprendimas. Sandorių struktūrizavimas gali būti trejopas: teisinis sandorių struktūrizavimas, mokestinis sandorių struktūrizavimas ir finansinis sandorių struktūrizavimas. Sandorių struktūrizavimas – tai ilgas ir sudėtingas procesas, kiekvienas iš struktūrizavimo etapų reikalauja specialių žinių ir įgūdžių, todėl jį tinkamai įgyvendinti gali tik profesionalai.

Teisinis sandorio struktūrizavimas

 • Sandorio nagrinėjimas iš teisės perspektyvos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir kt.;
 • Detalaus teisinių veiksmų plano parengimas;
 • Pagalba forminant sandorio dokumentus remiantis galiojančiais teisės aktais ir atliekant kitus būtinus teisnius veiksmus;
 • Sandorių užtikrinimas.

Mokestinis sandorio struktūrizavimas

 • Sandorio nagrinėjimas iš mokestinės perspektyvos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, tarptautinius susitarimus ir kt.
 • Sandorio apmokestinimo modelių kūrimas, analizė ir optimalaus modelio pasirinkimas;
 • Konsultacijos mokesčių klausimais priklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje vyksta sandoris;
 • Konsultacijos mokesčių klausimais vykdant įmonių susijungimą, įsigijimą, likvidavimą.
HOLDINGO ĮMONĖS

Holdingo įmonės – tai komercinių organizacijų sistema, kuri turi valdymo kompaniją, valdančią dukterinių kompanijų kontrolinius akcijų paketus ar pajus, ir dukterines kompanijas. Valdymo kompanija gali atlikti ne tik valdymo bet kitas funkcijas. Dukterine kompanija – kompanija, kurioje kita kompanija tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką.

Holdingo įmonės veikla
Holdingo kompanijos atsiranda visame pasaulyje dėl visoms šalims būdingų integracijos procesų. Kodėl gi kompanijos jungiasi į holdingus? Holdingai kuriami konkrečiam tikslui – naujų rinkų užkariavimui ar/ ir išlaidoms sumažinti. Abu šie veiksniai didina kompanijos vertę; šiam tikslui pasiekti reikalinga visos sistemos efektyvus darbas, ne tik valdymo kompanijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad holdingo akcijų vertė auga taip pat auga tik esant visos sistemos efektyviam darbui (visų jos dalių – valdymo kompanijos ir dukterinių kompanijų).

Pastaruoju metu dėl integracijos procesų ir verslo globalizavimo vis populiaresnis tampa įmonių jungimasis ir įsigijimas. Įmonės steigiamos įvairiose šalyse ir jungiamos į grupes. Siekiant kad visa holdingo sistema veiktų efektyviai, ir būtų užtikrintas efektyvus mokesčių planavimas svarbu pasirinkti tinkamą holdingo įmonės registravimo vietą, taip pat jos dukterinių įmonių registravimo vietą, jų tarpusavio veikimo principus. Teisingai pasirinkus kiekvienos įmonės jurisdikciją bei teisinę formą ir pritaikius visą sistemą prie konkretaus verslo specifikos, galima sumažinti mokesčių naštą.

Atsižvelgdami į savo klientų poreikius, teikiame tokias paslaugas:

 • Konsultacijos dėl holdingo įmonės registravimo vietos;
 • Konsultacijos dėl dukterinių įmonių registravimo vietos;
 • Konsultacijos dėl įmonių ne rezidentų teisinės formos ir valdymo ypatumų;
 • Įmonių ne rezidentų buhalterinė apskaita, dokumentų legalizavimas;
 • Įmonių ne rezidentų valdymo organų paskyrimas;
 • Įmonių ne rezidentų dokumentų priežiūra ir teisinis palaikymas (sertifikatų Good Standing ir kitokių būtinų dokumentų gavimas ir atnaujinimas);
 • Konsultacijos tarptautinio apmokestinimo klausimais;
 • Konsultacijos mokesčių optimizavimo klausimais.